O nama:
Skupština Republike Bosne i Hercegovine 28. februara 1995.  
godine je donijela Zakon kojim je osnovala Javno preduzece u  
djelatnosti šumarstva "Bosanskohercegovacke šume".
Preduzece je pravni slijednik RO "Šipad IRC", Radna  
organizacija za istrazivanje, razvoj, projektovanje i inzenjering  
i OOUR "Silva", Institut za istrazivanje razvoj, projektovanje i  
inzenjering, Sarajevo, formiranih 1978. godine. 1990. godine  
udruzuju se u DP "Silva" koja egzistira do oktobra 1995.  
godine kad se preimenuje u JP "BH Šume".

U nastojanju da se bosanskohercegovacko šumarstvo priblizi  
evropskom JP "BH Šume" su najdalje otišle u oblasti  
planiranja u šumarstvu, gdje se izrada šumskogospodarskih  
osnova (ŠGO) vrši korištenjem GIS tehnologije.
Izrada karata vrši se iskljucivo digitalno, za što Preduzece  
posjeduje vlastitu neophodnu  opremu i kvalitetan tim mladih  
strucnjaka.  
Od 2000. godine  koristimo WinGIS, a danas i MapInfo  i  
Quantum GIS. Razvijamo GIS aplikacije za upotrebu  
šumarske baze podataka u  godišnjem operativnom  
planiranju. Koristimo satelitske i orto snimke  u procesu  
daljinske detekcije stanja šuma i šumskog zemljišta.

Izgradnja aplikacije za pristup podataka korisnicima ŠGO.
Nudimo rješenja:
- Izrada ŠGO
- Digitalizacija podataka
- Prostorno planiranje u šumarstvu
- Izvlacenje trupaca zicanim kranovima
- Terenski poslovi - taksacija
- Edukacije i obuke
- Ostale projekte iz oblasti planiranja
  Kontakt
  JP Bosanskohercegovacke šume, Titova 7
  71 000, Sarajevo
  Tel/Fax:387 33 66 53 65
  email:bhsume@bih.net.ba

Dobrodošli
Copyright © 2016 by "BH šume"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@bhsume.com.ba
JP "Bosanskohercegovacke šume"
Javno preduzece u djelatnosti šumarstva
Savršenstvo prirode!
Natura in minimis maxima.
Medicus curat, natura sanat!
Lijecnik lijeci, priroda ozdravljuje!
Aktuelno:
  - Izrada ŠGO za ŠGP "Krivajsko"
  - Racionalizacija tehnoloških postupaka prikupljanja i upravljanja     šumarskim podacima
  - Uvodenje sistema šumskih zicara za ekspolataciju i prikupljanje drva u BiH
  - Revizija ŠGO za "Igmansko" i "Olovsko"
  - Izrada ŠGO za ŠGP "Fojnicko"
  - Izrada ŠGO za privatne šume SBK