Copyright © 2016 by "BH šume"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@bhsume.com.ba
JP "Bosanskohercegovačke šume"
Javno preduzeće u djelatnosti šumarstva
Savršenstvo prirode!
Natura in minimis maxima.
Veliku snagu ima onaj
tko može prešutjeti
i kada je u pravu.
Projekat je sufinansirao Fond za zaštitu okoliša F BiH

Istraživanje mogućnosti fitoremedijacije na području lokaliteta "Špicasta stijena"


1. UVOD

Kvaliteta zemljišta direktno utiče na očuvanje bioraznolikosti, održivost ekosistema, ljudski razvoj, zdravlje i sigurnost. Uprkos porastu globalne svijesti o onečišćenju okoliša, zemljišta i dalje pate od lošeg upravljanja u mnogim područjima. Osjetljiva su na kratkoročna i dugoročna onečišćenja, a čak i niske razine onečišćujućih tvari čine potencijalnu opasnost u vidu biomagnifikacije. Budući da je postanak zemljišta kompleksan proces koji može trajati dugo, pri odabiru metode remedijacije, osim ekonomske isplativosti, potrebno je uzeti u obzir i nedestruktivnost, kako bi metoda omogućila očuvanje značaja zemljišta i prirodne mikroflore tokom i nakon dekontaminacije. Nedestruktivna remedijacija zemljišta moguća je upotrebom biljnih organizama s visokim potencijalom za unos, akumuliranje, metaboliziranje i stabilizaciju ksenobiotika. Skup tehnika koje upotrebljavaju biljne organizme u remedijaciji okoliša naziva se fitoremedijacija.

Obzirom da je lokalitet Špicasta stijena bio izložen ratnim dejstvima, velika je vjerovatnoća onečišćenja površine teškim metalima. To je jedan od razloga zbog kojeg smo odabrali ovu lokaciju za naše ispitivanje.

Cilj zaštite zemljišta, a koji se temelji na uzroku onečišćenja je spriječiti (daljnje) onečišćenje zemljišta, dok se postupci sanacije za onečišćeno zemljište odnose na čišćenje, remedijaciju i ponovnu upotrebu zemljišta koje je već zagađeno.

Cilj projekta

Ispitivanje kontaminiranosti zemljišta teškim metalima i predlaganje metode mjera remedijacije za uspostavljanje ravnoteže, odnosno izliječenje zagađenosti površina zemljišta bazirana na upotrebi biljaka radi uklanjanja polutanata iz životne sredine.

Planirane aktivnosti

FAZA I

Pripremni radovi i prikupljanje podataka o odabranoj lokaciji. Rekognosciranje terena sa povišenim nivoom neorganskih i organskim polutantima primjenom pstojećih istraživanja kontaminacije zemljišta kao dodatno uzorkovanje zemljišta na izabranom lokalitetu.

FAZA II

Utvrđivanje nivoa zagađenosti zemljišta polutantima iznad granične vrijednosti i izbor adekvatne tehnologije fitoremedijacije i izbor biljnih vrsta sposobne za usvajanje prisutnih polutanata.

FAZA III

Uzorkovanje zemljišta i biljnog materijala i utvrđivanje nivoa usvojenih polutanata putem biljaka.

FAZA IV

Obrada podataka i davanje preporuka za izabrane metode fitoremedijacije.

Ukupna vrijednost projekta: 49.998,89 KM

Udio "Fond za za zaštitu okoliša": 44.999,00 KM

Razdoblje provedbe projekta: 11.03.2021. god. do 11.03.2022. god.

Kontakt osoba:  Ahmet Sejdić direktor

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost JP „Bosanskohercegovačke šume“ i ne predstavlja nužno stav Fonda za zaštitu okoliša.

Projekat je u toku implementacije.

info@fzobih.org.ba


Mapiranje staništa šumskih ekosistema u ŠGP Konjičko - Natura 2000

Cilj projekta

Invertizacija, mapiranje i praćenje stanja vrsta staništa šuma i šumskih zemljišta prema Direktivi o staništima EU - Natura 2000.

Cilj projekta je izdvojiti sastojine koje su na listi šumskih staništa iz BiH Anexa I Direktive o staništima u ŠGP Konjičko.

Preliminarno se izdvajaju sastojine prema ekološkoproizvodnim karakteristikama na osnovu pedoloških i tipoloških karakteristika koje se dodjeljuju prethodno definisanim staništima. Snimanjem podataka na terenu se vrši verifikacija biljnih zajednica prema listi.

Vrijednost biodiverzititeta ove oblasti je karakterisana prisustvom velikog broja endemskih i reliktnih biljnih vrsta kao što su sastojine munike (Pinus heldreichii C.).

Prema Direktivi o staništima EU i smjernicama za pripremu planova upravljanja Natura 2000, urađen je Vodič kroz tipove staništa BiH. Na listi staništa Natura - 2000 za Bosnu i Hercegovinu izdvojeno je 25 šumskih ekosistema sa biljnim fondom od značaja za očuvanje i konzervaciju. Pored ovih 25 vrijednih šumskih ekosistema, naučna istraživanja i stručna literatura (Fabijanić et al. 1969; Lakušić et al. 1978, Stefanović 1986; Vukelić 2012; Tomić et Rakonjac 2013), peporučuje i listu rijetkih i ugroženih šumskih zajednica, čija se procjena ugroženosti ne poklapa u potpunosti sa ocjenom iz Habitat direktive. Ovo je razumljivo jer se radi o znatno užem području Evrope gdje pojedine zajednice imaju krajnje granice areala. Podvrgnute su različitim antropogenim utjecajima ili imaju specifične ekološke uvjete kao što je šumskogospodarsko područje Konjičko, čiji je dio predložan u obuhvat budućeg zaštićenog područja Bjelašnica - Igman - Treskavica - Kanjon rijeke Rakitnice. U šumskim zajednicama ovog područja se i nalaze sastojine borovih šuma (Cephalario flavae-Pinetum)  i termofilne šume hercegovačkog mediterana (Seslerio autumnalis - Quercetum petraeae) kao ugrožene i rijetke šumske zajednice u Bosni i Hercegovini. Pored rijetkog i zanimljivog florističkog sastava te interesovanja za proglašenjem zaštićenog područja, u ovom kompleksu šuma i šumskog zemljišta zadnja invenuta šuma urađena 2004 godine. Prethodno navedni razlozi kao i atraktivni turistički sadržaji  stavljaju ovo područje kao izuzetno strateški važno za kartiranje  i potvrdu potrebe za očuvanjem i zaštitom prirode.

Faze izrade projekta

1.Pripremni radovi

Pripremni radovi obuhvataju aktivnosti koje se tiču prikupljanja, digitalizacije i selekcije podataka o šumskim staništima(pedologija, tipologija, orografske i edafske karakteristike). Potrebno je izdvojiti površine te selekcijom podataka doći do odsjeka koji zadovoljavaju uslove staništa prema Naturi 2000.
Izdvojena su sljedeća potencijalna staništa sa kojih je potrebno prikupiti podatke:
•9110 - Acidofilne bukove šume - 7.500,53 ha

•9140 - Srednjoevropske subalpinske bukove šume sa Acer i Rumex arifolius - 7.476,76 ha

•9530 - Submediteranske šume crnog bora - 1.896,61 ha

•4060-4070 - Planinske i borealne vrištine-Šibljaci sa pinus mugo i Rhododendron hirsitum - 3.941,65 ha

•6170-6210-62AO  - Alpijski i subalpijski travnjaci na krečnjaku-Poluprirodni suhi travnjaci i šibljaci na krečnjaku(Festuco-Brometalia)-Istočno submetiteranski suhi travnjaci-Scorzoneratalia villosae - 14.412,50 ha

•91KO - Ilirske bukove šume (Aremonio - Fagion) - 4.219,04 ha

•91LO - Subalpinske oro-mediteranske šume endemičnih balkanskih borova - 533,30 ha


2.Terensko prikupljanje podataka

U toku

3.Obrada podataka
Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost JP „Bosanskohercegovačke šume“ i ne predstavlja nužno stav Fonda za zaštitu okoliša.

Projekat je u toku implementacije.
info@fzobih.org.ba