JP "Bosanskohercegovačke šume"
Javno preduzeće u djelatnosti šumarstva
Savršenstvo prirode!
Natura in minimis maxima.
Veliku snagu ima onaj
tko može prešutjeti
i kada je u pravu.
Projekat je sufinansirao Fond za zaštitu okoliša F BiH


Inventura nedrvnih šumskih proizvoda šumskogospodarskog područja "Gornjebosansko"-dio

1.UVOD

Zna
čajan dio sektora šumarstva čine proizvodi koji nisu od drveta. Oni se obično zovu nedrvni šumski proizvodi (NDŠP-a ), a predstavljaju dodatnu vrijednost šumskih ekosistema, te mogu biti pokretač razvoja i motivacija za promjene u privređivanju šumskim ekosistemima. Koncept održivosti šumskog resursa, uključujući i nedrvne šumske proizvode, podrazumijeva privređivanje različitim šumskim proizvodima na način koji će osigurati brojne ekonomske, ekološke i društvene efekte.
Zbog tih razloga i šumarska politika trebala bi istaknuti zna
čajnije ukupne vrijednosti NDŠP-a i osigurati okvir koji će omogućiti održivi razvoj sektora šumarstva. Ekonomski, ekološki i društveni efekti korištenja nedrvnih šumskih proizvoda (NDŠP-a) ni u većini razvijenih zemalja nisu još uvijek dovoljno poznati, prije svega, zbog nedostatka podataka o količinama i kvaliteti sakupljenih i plasiranih proizvoda.
Razne definicije za nedrvne šumske proizvode su predložene od strane mnogo autora ali je u široj proizvodnoj praksi najprihvatljivija definicija predložena od FAO: "Nedrvni šumski proizvodi su oni koji obuhvataju robe biološkog porijekla, osim drvne mase, nastale od šuma, šumskih zemljišta i drve
ća izvan šume. Kao takvi oni obuhvataju medicinsko, jestivo i aromatično bilje, gljive, bobičasto voće, med, smole, mahovine, treset i sl.“ .
Prema podacima Vanjskotrgovinske komore, ovaj podsektor  je ve
ć nekoliko godina na vrhu liste djelatnosti  koje imaju veći izvoz nego uvoz. Ekonomski efekti mogli bi se znatno povećati ako bi se stvorio institucionalni i zakonski okvir za ovu djelatnost.
U FBiH resurs NDŠP-a sveden je uglavnom na izvoz sirovine–
čiste supstance, kao što je sušeno ili zamrznuto bilje i gljive, a u manjem obimu poluproizvodi–destilati i proizvodi na bazi ljekovitog bilja.
Uglavnom, sakupljanje NDŠP-a iz prirodne populacije ima slijed otkupa, u manjem obimu prerade, te izvoza sirovine trgova
čkim kanalima. To su upozoravajući signali da se šumsko privredna gazdinstva  u FBiH trebaju snažnije osloniti na multifunkcionalni karakter resursa kojim gospodare, te da racionalno i održivo koriste sve njegove potencijale, prije svega, proizvode i usluge.
Statistika izvoznih rezultata podsektora ljekovitog i aromatskog bilja, gljiva, jagodi
častog šumskog voća, temelji se na raznim tarifnim oznakama propisanim u Carinskoj tarifi BiH. Procjene o izvoznim vrijednostima NDŠP-a u FBiH kreću u rasponu od 14-15 miliona €, sa godišnjim stopom rasta od 7-10% (Privredna komora BiH, 2012). Također, procjenjuje se da se godišnje iz prirodne populacije u FBiH sakupi 1.800 t osušenog biljnog materijala i gljiva od čega se 95% izveze, dok su plantažne količine ljekovitih i aromatskih biljnih vrsta zanemarive (Tanović, 2014).
Iz navedenih razloga predstoji obaveza identifikacije i metodologije odre
đivanja staništa, zatim određivanja statusa i procjene maksimalne dozvoljene godišnje količine sakupljanja NDŠP-a na ukupnom prostoru FBiH, kako bi privredno važne biljne vrste trajno ostale u svom definiranom statusu, ili iz nižih definiranih kategorija (rijetke, ugrožene, rizične zaštićene) prelazile u kategoriju privredno važnih (Tanović, 2012).
Nažalost, eksploatacija NDŠP-a u ve
ćini slučajeva na ukupnom prostoru FBiH, se obavlja na način koji nije u skladu sa pravilima i kodeksom dobre sakupljačke prakse, racionalnog i održivog sakupljanja i uzrokuje smanjenje šumskog potencijala.


2.CILJ

Cilj je prikazati stanje i perspektivu nedrvnih šumskih proizvoda  unutar Šumskogospodarskog podru
čja "Gornjebosansko"-dio te određivanje "KVOTE" za određeno područje.

3. AKTIVNOSTI PROJEKTA


Aktivnost 1. Pripremni radovi

- Izdvajanje stratuma (gazdinske klase ili tipovi šuma) za stratifikaciju uzorka procjene brojnosti  
  NDŠP-a
- Digitalizacija i odre
đivanje specifičnih uslova za pojavu određenih NDŠP-a
- Izrada metodologije Inventure NDŠP-a

Aktivnost 2. Terenska snimanja

- Terenska provjera na pilot podru
čju (Šumskogospodarsko područje "Gornjebosansko"- dio) 
   predložene metodologije Inventure NDŠP-a
- Terenska snimanja se izvode prema utvr
đenoj metodici Inventure NDŠP-a u prvoj aktivnosti sa
   eventualnim ispravkama metodologije utv
đenih u prethodnom koraku ove aktivnosti

   Sa realizacijom terenskog dijela po
čelo bi se sa početkom vegetacije.

Aktivnost 3. Izrada elaborata Inventure NDŠP-a na
Šumskogospodarskom području "Gornjebosansko"- dio

- Obrada podataka


4. O
ČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Evidencija nedrvnih šumnskih proizvoda, razvijanje svijesti kod ljudi radi racionalnog korištenja. Poticanje proizvodnje NDŠP podiže svijest o iskorištavanju obnovljivih resursa i osigurava napredak u šumarstvu.


Ukupna vrijednost projekta: 50.744,53 KM

Udio "Fond za zaštitu okoliša": 45.000,00 KM

Razdoblje provedbe projekta: 28.06.2022.godine do 28.06.2022. godine

Kontakt osoba: Ahmet Sejdi
ć direktor
Slika br.1. GJ Donja Miso
ča – dio (istraživački dio)

Projekat je u toku implementacije.

HYPERLINK "mailto:info@fzobih.org.ba" info@fzobih.org.ba


 
Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost JP Bosanskohercegovačke šume i ne predstavlja nužno stav Fonda za zaštitu okoliša.

Projekat je u toku implementacije.
info@fzobih.org.ba
Projekat sufinansira Fond za zaštitu okoliša

Projekat: “Rekognosciranje i mapiranje divljih deponija koje se nalaze u šumama i šumskim

zemljištima na području Kantona Sarajevo“

I UVOD
Za divlje deponije možemo reći da su to površine na kojima ljudi nelegalno odlažu otpad, a
nalaze se najčešće u ruralnim sredinama, u blizini naseljenih mjesta, nerijetko uz sama
korita rijeka, kao i duž saobraćajnica, ili u napuštenim pozajmištima kamena i šljunka, kao i
na zemljištu koje nije u privatnom vlasništvu. Po konfiguraciji terena, uglavnom su to strme
padine na kojima se vrlo teško može organizovati čišćenje i odvoz deponovanog materijala. U
većini slučajeva, otpad se naprosto baca niz strmine kraj puta ili u rijeku. Takve deponije nisu
ograđene, tako da se na takvim mjestima često mogu vidjeti domaće životinje, ptice, ljudi, te
glodari i insekti.
Problem divljih deponija je prisutan u svim opštinama Kantona Sarajevo.
II CILJ PROJEKTA
Utvrđivanje lokaliteta pod divljim deponijama na području državnih i privatnih šuma i
šumskog zemljišta Kantona Sarajevo

III PLANIRANE AKTIVNOSTI
1. Priprema i prikupljanje podataka kao pomoć pri izradi projekta
2.Prikupljanja podataka na terenu
3. Izrada baze podataka sa prikupljenim podacima sa terena, kao i interaktivne mape

Ukupna vrijednost projekta: 75.000,00
Udio „Fonda za zaštitu okoliša“:60.000,00
Razdoblje izrade projekta: 01.04.2022. godine-01.04.2023.godine
Kontakt osoba: Ahmet Sejdić, dipl.ing.šum.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost JP“Bosanskohercegovačke šume“ i ne
predstavlja nužno stav Fonda za zaštitu okoliša.
Projekat je u toku implementacije.


Slika 1. Granice gospodarskih jedinica (sa nazivima istih) na Kantonu Sarajevo unutar kojih
se nalaze površine pod privatnim i državnim šumama sa divljim deponijama

Copyright © 2016 by "BH šume"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@bhsume.com.ba