Izrada ŠGO za ŠGP "Fojničko"


Copyright © 2016 by "BH šume"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@bhsume.com.ba
JP "Bosanskohercegovačke šume"
Javno preduzeće u djelatnosti šumarstva
Izrada ŠGO za ŠGP "Krivajsko"

Dana 24.11.2016 god. održan je workshop u organizaciji JB BHšume kao dio projekta Racionalizacija tehnoloških postupaka prikupljanja šumarskih podataka i upravljanja sa njima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Šume BiH)
"Streamlining technological methods for the collection and menagament of forest data in the Federation of Bosnia and Herzegovina"
u hotelu Hollywood na Ilidži.
Projekat je finansijski podržan od strane Češke razvojne agencije, a dio je razvojne saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Češke.
Na radionici su bili prisutni Ministar privrede KS, dr. Muharem Šabić, koji je pozdravnom riječi otvorio  program. Predstavnik Ambasade Republike Češke Petr Kašička je takođe pozdravio prisutne.


 
 
CDA - FBiH
 
Institut za šumarstvo Rebublike Češke
 
Racionalizacija tehnoloških postupaka prikupljanja šumarskih podataka i upravljanja sa njima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Šume BiH)
Realizacija izvedbenih projekata korištenjem digitalne opreme
Postupak prikupljanja i unosa taksacijskih podataka korištenjem digitalne opreme
Predstavljanje strukture baze podataka i korištenje istih putem web portala
 
Racionalizacija tehnoloških postupaka prikupljanja i upravljanja šumarskim podacima

Primjena metoda daljinskih istrazivanja za tematsko kartiranje šuma
Kartiranje vegetacije pomoću satelitskih snimaka za ŠGP Krivajsko – procjena taksacijskih elemenata u miniranim odsjecima
Šumskogospodarska osnova za područje Krivajsko ističe 31.12.2016 god. U toku je izrada, tačnije korekcija prema naručiocima posla ŠGO za Krivajsko sa rokom važenja od 01.01.2017 - 31.12.2026 godine.
Taksacija, odnosno terenska snimanja su vršena u toku vegetacionog perioda 2016 god.  od maja- septembra.
Terenska snimanja su obavljali uposlenici JP  Šumsko privredno drušvo ZE-DO kantona zajedno sa terenskim vođama iz JP BH šume. Taksacija je uspješno privedene kraju u toku mjeseca avgusta, a unos obrada i planovi su završeni krajem oktobra. Trenutno se rade prilagodbe ŠGO zahtjevima narčioca poslova, sastoje se u prilagođavanju ŠGO za što jednostavnije korištenje pri realizaciji planova gospodarenja.
U toku je unos i obrada podata za ŠGP Fojničko. Taksaciona snimanja su rađena u toku vegetacionog perioda 2016 godine zajedno sa uposlenicima JP Srednjebosanske šume.
"ISTRAŽIVANJE MOGUĆNOSTI FITOREMEDIJACIJE NA PODRUČJU STRELIŠTA VELIKO POLJE IGMAN, SARAJEVO"

Projekat finansira Fond za zaštitu okoliša F BiH

Cilj Projekta
Ispitivanje kontaminiranosti zemljišta teškim metalima i predlaganje metode mjera remedijacije za uspostavljanje ravnoteže, odnosno izliječenje zagađenosti površina zemljišta  bazirana na upotrebi biljaka radi uklanjanja polutanata iz životne sredine.
Planirane aktivnosti
FAZA I

Određivanje područja sa povišenim  nivoom  neorganskih i organskih polutanata koristeći postojeća istraživanja kontaminacije zemljišta kao i dodatno uzorkovanje zemljišta na izabranom području.
FAZA II
Utvrđivanje vrijednosti iznad graničnih vrijednosti za pojedine polutante kao i nivoa kontaminiranosti tla.
FAZA III
Izbor adekvatne tehnologije fitoremedijacije (fitoekstrakcija, fitostabilizacija, rizoflitracija, fitovolatilizacija, rizodegradacija ili fitodegradacija).
FAZA IV
Izbor biljaka za fitoremedijaciju, sadnja i redovno uzorkovanje radi provjere usvajanja za izabrane polutante.
FAZA V
Obrada podataka i davanje preporuka za izabrane metode fitoremedijacije
Projekat je sufinansirao Fond za za
štitu okoliša F BiH

Istra
živanje mogućnosti fitoremedijacije na području lokaliteta "Špicasta stijena"

1. UVOD

Kvaliteta zemlji
šta direktno utiče na očuvanje bioraznolikosti, održivost ekosistema, ljudski razvoj, zdravlje i sigurnost. Uprkos porastu globalne svijesti o onečišćenju okoliša, zemljišta i dalje pate od lošeg upravljanja u mnogim područjima. Osjetljiva su na kratkoročna i dugoročna onečišćenja, a čak i niske razine onečišćujućih tvari čine potencijalnu opasnost u vidu biomagnifikacije. Budući da je postanak zemljišta kompleksan proces koji može trajati dugo, pri odabiru metode remedijacije, osim ekonomske isplativosti, potrebno je uzeti u obzir i nedestruktivnost, kako bi metoda omogućila očuvanje značaja zemljišta i prirodne mikroflore tokom i nakon dekontaminacije. Nedestruktivna remedijacija zemljišta moguća je upotrebom biljnih organizama s visokim potencijalom za unos, akumuliranje, metaboliziranje i stabilizaciju ksenobiotika. Skup tehnika koje upotrebljavaju biljne organizme u remedijaciji okoliša naziva se fitoremedijacija.

Obzirom da je lokalitet
Špicasta stijena bio izložen ratnim dejstvima, velika je vjerovatnoća onečišćenja površine teškim metalima. To je jedan od razloga zbog kojeg smo odabrali ovu lokaciju za naše ispitivanje.

Cilj za
štite zemljišta, a koji se temelji na uzroku onečišćenja je spriječiti (daljnje) onečišćenje zemljišta, dok se postupci sanacije za onečišćeno zemljište odnose na čišćenje, remedijaciju i ponovnu upotrebu zemljišta koje je već zagađeno.

Cilj projekta

Ispitivanje kontaminiranosti zemlji
šta teškim metalima i predlaganje metode mjera remedijacije za uspostavljanje ravnoteže, odnosno izliječenje zagađenosti površina zemljišta bazirana na upotrebi biljaka radi uklanjanja polutanata iz životne sredine.

Planirane aktivnosti

FAZA I

Pripremni radovi i prikupljanje podataka o odabranoj lokaciji. Rekognosciranje terena sa povi
šenim nivoom neorganskih i organskim polutantima primjenom pstojećih istraživanja kontaminacije zemljišta kao dodatno uzorkovanje zemljišta na izabranom lokalitetu.

FAZA II

Utvr
đivanje nivoa zagađenosti zemljišta polutantima iznad granične vrijednosti i izbor adekvatne tehnologije fitoremedijacije i izbor biljnih vrsta sposobne za usvajanje prisutnih polutanata.

FAZA III

Uzorkovanje zemlji
šta i biljnog materijala i utvrđivanje nivoa usvojenih polutanata putem biljaka.

FAZA IV

Obrada podataka i davanje preporuka za izabrane metode fitoremedijacije.

Ukupna vrijednost projekta: 49.998,89 KM

Udio "Fond za za za
štitu okoliša": 44.999,00 KM

Razdoblje provedbe projekta: 11.03.2021. god. do 11.03.2022. god.

Kontakt osoba:  Ahmet Sejdi
ć direktor

Sadr
žaj ovog materijala isključiva je odgovornost JP Bosanskohercegovačke šume i ne predstavlja nužno stav Fonda za zaštitu okoliša.

Projekat je u toku implementacije.

info@fzobih.org.ba


Mapiranje stani
šta šumskih ekosistema u ŠGP Konjičko Natura 2000

Cilj projekta

Invertizacija, mapiranje i pra
ćenje stanja vrsta staništa šuma i šumskih zemljišta prema Direktivi o staništima EU Natura 2000.

Cilj projekta je izdvojiti sastojine koje su na listi
šumskih staništa iz BiH Anexa I Direktive o staništima u ŠGP Konjičko.

Preliminarno se izdvajaju sastojine prema ekolo
škoproizvodnim karakteristikama na osnovu pedoloških i tipoloških karakteristika koje se dodjeljuju prethodno definisanim staništima. Snimanjem podataka na terenu se vrši verifikacija biljnih zajednica prema listi.

Vrijednost biodiverzititeta ove oblasti je karakterisana prisustvom velikog broja endemskih i reliktnih biljnih vrsta kao
što su sastojine munike (Pinus heldreichii C.).

Prema Direktivi o stani
štima EU i smjernicama za pripremu planova upravljanja Natura 2000, urađen je Vodič kroz tipove staništa BiH. Na listi staništa Natura 2000 za Bosnu i Hercegovinu izdvojeno je 25 šumskih ekosistema sa biljnim fondom od značaja za očuvanje i konzervaciju. Pored ovih 25 vrijednih šumskih ekosistema, naučna istraživanja i stručna literatura (Fabijanić et al. 1969; Lakušić et al. 1978, Stefanović 1986; Vukelić 2012; Tomić et Rakonjac 2013), peporučuje i listu rijetkih i ugroženih šumskih zajednica, čija se procjena ugroženosti ne poklapa u potpunosti sa ocjenom iz Habitat direktive. Ovo je razumljivo jer se radi o znatno užem području Evrope gdje pojedine zajednice imaju krajnje granice areala. Podvrgnute su različitim antropogenim utjecajima ili imaju specifične ekološke uvjete kao što je šumskogospodarsko područje Konjičko, čiji je dio predložan u obuhvat budućeg zaštićenog područja Bjelašnica - Igman Treskavica Kanjon rijeke Rakitnice. U šumskim zajednicama ovog područja se i nalaze sastojine borovih šuma (Cephalario flavae-Pinetum)  i termofilne šume hercegovačkog mediterana (Seslerio autumnalis Quercetum petraeae) kao ugrožene i rijetke šumske zajednice u Bosni i Hercegovini. Pored rijetkog i zanimljivog florističkog sastava te interesovanja za proglašenjem zaštićenog područja, u ovom kompleksu šuma i šumskog zemljišta zadnja invenuta šuma urađena 2004 godine. Prethodno navedni razlozi kao i atraktivni turistički sadržaji  stavljaju ovo područje kao izuzetno strateški važno za kartiranje  i potvrdu potrebe za očuvanjem i zaštitom prirode.

Faze izrade projekta

1.Pripremni radovi

Pripremni radovi obuhvataju aktivnosti koje se ti
ču prikupljanja, digitalizacije i selekcije podataka o šumskim staništima(pedologija, tipologija, orografske i edafske karakteristike). Potrebno je izdvojiti površine te selekcijom podataka doći do odsjeka koji zadovoljavaju uslove staništa prema Naturi 2000.
Izdvojena su sljede
ća potencijalna staništa sa kojih je potrebno prikupiti podatke:
9110 Acidofilne bukove šume 7.500,53 ha

9140 - Srednjoevropske subalpinske bukove šume sa Acer i Rumex arifolius 7.476,76 ha

9530 - Submediteranske šume crnog bora 1.896,61 ha

4060-4070 - Planinske i borealne vrištine-Šibljaci sa pinus mugo i Rhododendron hirsitum 3.941,65 ha

6170-6210-62AO  - Alpijski i subalpijski travnjaci na krečnjaku-Poluprirodni suhi travnjaci i šibljaci na krečnjaku(Festuco-Brometalia)-Istočno submetiteranski suhi travnjaci-Scorzoneratalia villosae 14.412,50 ha

91KO - Ilirske bukove šume (Aremonio - Fagion) 4.219,04 ha

91LO - Subalpinske oro-mediteranske šume endemičnih balkanskih borova 533,30 ha