Izrada ŠGO za ŠGP "Fojničko"


Copyright © 2016 by "BH šume"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@bhsume.com.ba
JP "Bosanskohercegovačke šume"
Gospodarenje šumama u svrhu njihove zaštite i održivog razvoja
Izrada ŠGO za ŠGP "Krivajsko"

Dana 24.11.2016 god. održan je workshop u organizaciji JB BHšume kao dio projekta ″Racionalizacija tehnoloških postupaka prikupljanja šumarskih podataka i upravljanja sa njima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Šume BiH)″
"Streamlining technological methods for the collection and menagament of forest data in the Federation of Bosnia and Herzegovina"
u hotelu Hollywood na Ilidži.
Projekat je finansijski podržan od strane Češke razvojne agencije, a dio je razvojne saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Češke.
Na radionici su bili prisutni Ministar privrede KS, dr. Muharem Šabić, koji je pozdravnom riječi otvorio  program. Predstavnik Ambasade Republike Češke Petr Kašička je takođe pozdravio prisutne.


Uvođenje sistema šumskih žičara za ekspolataciju i prikupljanje drva u BiH
Izrada ŠGO za privatne šume SBK
CDA - FBiH
 
Institut za šumarstvo Rebublike Češke
 
Racionalizacija tehnoloških postupaka prikupljanja šumarskih podataka i upravljanja sa njima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Šume BiH)
Realizacija izvedbenih projekata korištenjem digitalne opreme
Postupak prikupljanja i unosa taksacijskih podataka korištenjem digitalne opreme
Predstavljanje strukture baze podataka i korištenje istih putem web portala
 
Racionalizacija tehnoloških postupaka prikupljanja i upravljanja šumarskim podacima

Primjena metoda daljinskih istrazivanja za tematsko kartiranje šuma
Kartiranje vegetacije pomoću satelitskih snimaka za ŠGP Krivajsko - procjena taksacijskih elemenata u miniranim odsjecima
Šumskogospodarska osnova za područje Krivajsko ističe 31.12.2016 god. U toku je izrada, tačnije korekcija prema naručiocima posla ŠGO za Krivajsko sa rokom važenja od 01.01.2017 - 31.12.2026 godine.
Taksacija, odnosno terenska snimanja su vršena u toku vegetacionog perioda 2016 god.  od maja- septembra.
Terenska snimanja su obavljali uposlenici JP  Šumsko privredno drušvo ZE-DO kantona zajedno sa terenskim vođama iz JP BH šume. Taksacija je uspješno privedene kraju u toku mjeseca avgusta, a unos obrada i planovi su završeni krajem oktobra. Trenutno se rade prilagodbe ŠGO zahtjevima narčioca poslova, sastoje se u prilagođavanju ŠGO za što jednostavnije korištenje pri realizaciji planova gospodarenja.
U toku je unos i obrada podata za ŠGP Fojničko. Taksaciona snimanja su rađena u toku vegetacionog perioda 2016 godine zajedno sa uposlenicima JP Srednjebosanske šume.