Izrada ŠGO za ŠGP
"Fojnicko"


Copyright © 2016 by "BH šume"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@bhsume.com.ba
JP "Bosanskohercegovacke šume"
Javno preduzece u djelatnosti šumarstva
Izrada ŠGO za ŠGP "Krivajsko"

Dana 24.11.2016 god. odrzan je workshop u organizaciji JB BHšume kao dio projekta ¨Racionalizacija tehnoloških postupaka prikupljanja šumarskih podataka i upravljanja sa njima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Šume BiH)¨
"Streamlining technological methods for the collection and menagament of forest data in the Federation of Bosnia and Herzegovina"
u hotelu Hollywood na Ilidzi.
Projekat je finansijski podrzan od strane Ceške razvojne agencije, a dio je razvojne saradnje izmedu Bosne i Hercegovine i Republike Ceške.
Na radionici su bili prisutni Ministar privrede KS, dr. Muharem Šabic, koji je pozdravnom rijeci otvorio  program. Predstavnik Ambasade Republike Ceške Petr Kašicka je takode pozdravio prisutne.


 
 
CDA - FBiH
 
Institut za šumarstvo Rebublike Češke
 
Racionalizacija tehnoloških postupaka prikupljanja šumarskih podataka i upravljanja sa njima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Šume BiH)
Realizacija izvedbenih projekata korištenjem digitalne opreme
Postupak prikupljanja i unosa taksacijskih podataka korištenjem digitalne opreme
Predstavljanje strukture baze podataka i korištenje istih putem web portala
 
Racionalizacija tehnoloških postupaka prikupljanja i upravljanja šumarskim podacima

Primjena metoda daljinskih istrazivanja za tematsko kartiranje šuma
Kartiranje vegetacije pomocu satelitskih snimaka za ŠGP Krivajsko - procjena taksacijskih elemenata u miniranim odsjecima
Šumskogospodarska osnova za podrucje Krivajsko istice 31.12.2016 god. U toku je izrada, tacnije korekcija prema naruciocima posla ŠGO za Krivajsko sa rokom vazenja od 01.01.2017 - 31.12.2026 godine.
Taksacija, odnosno terenska snimanja su vršena u toku vegetacionog perioda 2016 god.  od maja- septembra.
Terenska snimanja su obavljali uposlenici JP  Šumsko privredno drušvo ZE-DO kantona zajedno sa terenskim vodama iz JP BH šume. Taksacija je uspješno privedene kraju u toku mjeseca avgusta, a unos obrada i planovi su završeni krajem oktobra. Trenutno se rade prilagodbe ŠGO zahtjevima narcioca poslova, sastoje se u prilagodavanju ŠGO za što jednostavnije korištenje pri realizaciji planova gospodarenja.
U toku je unos i obrada podata za ŠGP Fojnicko. Taksaciona snimanja su radena u toku vegetacionog perioda 2016 godine zajedno sa uposlenicima JP Srednjebosanske šume.